• Predajňa: Hlavná 181/13, 900 42 Dunajská Lužná
  • Pondelok-Piatok: 9:00-18:00, Sobota-Nedeľa: 9:00-16:00
  • +421 911 169 501

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.

Osobné údaje spracúva naša spoločnosť: Exotic Garden, s. r. o., Sídlo: Vajnorská 1318/51, 831 03 Bratislava, IČO: 52 547 825, zapísaná v OR MS BA III: oddiel: Sro, Vložka číslo: 139366/B, e-mailový kontakt: info@exoticgarden.sk.

V prípade, že nám bol z Vašej strany udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom služieb, ktoré tieto spoločnosti poskytujú na našej stránke tak s Vašimi osobnými údajmi pracujú tiež naši sprostredkovatelia: spoločnosť Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc..

II.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov na našej stránke nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: info@exoticgarden.sk .

Dovoľujeme si Vás informovať, že spracúvame len osobné údaje, potrebné na to, aby sme vám poskytovali služby na profesionálnej úrovni.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, rozsah takto spracúvaných údajov je presne uvedený v tomto súhlase, a to vždy v miere potrebnej na účelu, za ktorým sú osobné údaje spracúvané.

III.

Spracúvame nasledovné údaje:

Kontaktné údaje:

Meno, priezvisko, tel. číslo a adresa elektronickej pošty.

Cookie:

V prípade, že ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o Vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie.

Ďalšie informácie o tom, aké typy osobných údajov spracúvajú a používajú s nami spolupracujúce spoločnosti a ich partneri nájdete v nasledovných odkazoch:

Google: – https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Hotjar: – https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Facebook: – https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

Zopim: – https://www.zendesk.com/company/customers-partners/cookie-policy/

Cloudfare: – https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

III.

Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics a Hotjar toto spracovanie je potrebné na analýzu návštevnosti našej webovej stránky, a na overenie toho, či je táto stránka pre Vás a iných užívateľov  zaujímavá.

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom služieb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potrebujeme na personalizáciu reklamy, a teda najmä na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že sa reklama na webovej stránke bude zobrazovať tým užívateľom, ktorí by mohli mať o náš obsah, služby a produkty záujem.

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame výhradne na základe Vášho vopred udeleného súhlasu spracúvame len na tieto účely s tým, že ich pre dosiahnutie účelu spracúvania môžeme poskytnúť spoločnostiam:

Google LLC,

Hotjar Limited,

Facebook Inc.,

Cloudflare, Inc.,

Zendesk Singapor Pte. Ltd.,

ktoré poskytujú služby, prostredníctvom ktorých sú Vaše údaje získavané.

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

IV.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: info@exoticgarden.sk.

Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z Vašej strany.

V prípade, ak si myslíte, že došlo z našej strany k porušeniu Vášho práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@exoticgarden.sk, taktiež môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

Vaše osobné údaje ste nám poskytli dobrovoľne na základe Vášho slobodného súhlasu, pričom ste neboli povinní nám takýto súhlas so spracúvaním osobných údajov udeliť.

Realizácia nami poskytovaných služieb vyžaduje spoluprácu s už spomenutými spoločnosťami a teda Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. K takémuto predávaniu však vždy dochádza v súlade s legislatívnymi požiadavkami, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, pričom je vždy zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov prostredníctvom serverov a cloudových riešení príslušných spoločností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc..

V.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

právo na prístup k Vašim osobným údajom,

máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak takéto údaje spracúvame, máte právo získať prístup k nim a byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (toto Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679).

Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

právo na opravu osobných údajov

konkrétne na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (toto Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

právo na výmaz osobných údajov 

(toto Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:


(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali, 
(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,  
(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,


Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:


(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,  
(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

(toto Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679),

pokiaľ:
(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,


(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,


(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,


(d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

 
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme  okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

právo namietať spracúvanie osobných údajov 

(toto Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

právo na prenosnosť osobných údajov 

(toto Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.